วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

ภายในปี  ๒๕๕๖๑  นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป  ร้อยละ  ๕๐  มีทักษะชีวิตสู่สากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Comments