วิสัยทัศน์กลุ่มสาระ

วิสัยทัศนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาทักษะทางภาษาสู่สากล  ดำรงตนให้เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

พัฒนาทักษะทางภาษา ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

Comments