พันธกิจ

พันธกิจ

          ๑.  ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ

  ๒.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับชุมชนและคุณภาพสากล

  ๓.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีโนการจัดการเรียนรู้

  ๔.  ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  .  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิต

  ๖.  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน

  ๗.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

Comments